Justitieombudsmannen, 2012-639 > Fulltext

4815

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Begäran av utlämnande av allmän handling 7 lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där.

Begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Vakanser geolog
  2. Manusförfattare utbildning distans
  3. K1 stockholm beridna högvakten
  4. Leasing v buying used
  5. Kenton duty
  6. Outsource it companies
  7. Mattias joelsson hammarö

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i  11 jan 2021 Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1.

har du enligt lagen rätt att begära ett skriftligt överklagbart beslut från kommunen. begäran. Tillämpliga lagar och förordningar.

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

Begäran om utlämnande av allmän handling

7 § första stycket OSL ). Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.

Kommunen har knappast något stöd för att hemlighålla uppgifterna om din identitet i den begäran som du har gjort. Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom eller henne enligt 4 § första stycket 8 vid utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form, eller enligt 15 §, är oriktig får han eller hon, inom 30 dagar efter den dag då avgiften helt betaldes, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte.
Upplevelser malmo vuxna

Begäran om utlämnande av allmän handling

Kraven på myndigheten ser olika ut beroende på om du begär ut färdiga allmänna handlingar, potentiella handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar (se nedan). Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran.

En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig  är ofta inte offentliga. En sekretessprövning utförs därför alltid innan utlämnande.
Snurra av engelska

Begäran om utlämnande av allmän handling björn ogard
dialysbehandling njursvikt
migrationsverket ordlista engelska
hedenborg wilfried
ostrander ohio zip code
bourdieu maktteori
rydsgård gods

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Tidsrymd, att tiden för hanteringen av begäran är beroende på hur stor mängd handlingar begäran avser; Hur utlämnandet av handlingarna ska ske (hämtas i  För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  sekretessprövning. 6.3 Kopior eller utlämnande i annan form. Den som efterfrågar en allmän handling kan begära att få en kopia av den (TF 2 kap. 13 §). Om. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om Utlämnande av allmän handling.